Homepage

Homepage
Algemene voorwaarden Edel Erfgoed

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Edel Erfgoed": (web)winkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag onder nummer 27312206. BTW-nummer NL 1127.63.960.B01
-"Afnemer": de afnemer van producten, zaken en/of diensten van Edel Erfgoed.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle door Edel Erfgoed geleverde artikelen en diensten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Edel Erfgoed uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Edel Erfgoed en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Edel Erfgoed is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 6. Afwijkingen van - en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Edel Erfgoed zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Zie omschrijving lid 1.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
 2. Edel Erfgoed houdt het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren.

Artikel 3. Uitvoering

 1. Edel Erfgoed zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Edel Erfgoed met betrekking tot het product worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Edel Erfgoed garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website en/of in de advertentie, zal Edel Erfgoed passende maatregelen treffen om Afnemer tegemoet te komen. Afnemer heeft de vrijheid om in die situatie de overeenkomst nietig te verklaren.
 3. Edel Erfgoed kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Afnemer, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Reserveringen
Edel Erfgoed reserveert op verzoek van Afnemer het product maximaal vijf (5) werkdagen voor Afnemer. Edel Erfgoed heeft het recht in voorkomende gevallen hiervoor een garantiebedrag en/of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 5. Levertijd

 1. Edel Erfgoed streeft er naar om de bestelling na ontvangst van de betaling op rekening van Edel Erfgoed binnen vijf (5) werkdagen aan Afnemer te verzenden.
 2. Bij overschrijding van de maximale levertijd van veertien (14) werkdagen heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient Afnemer een emailbericht (met verzoek om ontvangstbevestiging) of aangetekende brief aan Edel Erfgoed te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving door Edel Erfgoed aan Afnemer geretourneerd.

Artikel 6. Betaling

 1. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€). De verkopen van antieke- of occasions producten vallen onder de margeregeling. In eventuele facturen worden de termen “margeregeling” en “geen BTW” vermeld.
 2. Binnen een termijn van maximaal vijf (5) werkdagen na de bestelling moet het verschuldigde bedrag op de postbankrekening van M.H. Endeveld zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van deze termijn heeft Edel Erfgoed het recht de onderhavige overeenkomst zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 1. Nadat Afnemer het bestelde product heeft ontvangen, heeft Afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Edel Erfgoed te ontbinden. Afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Edel Erfgoed te melden. Afnemer dient het product - na overleg met Edel Erfgoed – goed verpakt te sturen naar het vestigingsadres van Edel Erfgoed:
  Voorburgseweg 87, 2264 AD te Leidschendam.
  Afnemer draagt hierbij zelf de kosten van - en het risico voor het verzenden.
 3. Indien Afnemer de overeenkomst met Edel Erfgoed ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Edel Erfgoed het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk doch binnen dertig (30) dagen nadat Edel Erfgoed het door Afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan Afnemer terugbetalen. Verzendkosten worden niet vergoed. De kosten van terugzending komen ten laste van Afnemer. Edel Erfgoed behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product door Afnemer reeds is gebruikt, tijdens het in tijdelijk bezit hebben van Afnemer is beschadigd of tijdens het verzenden is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Edel Erfgoed schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Afnemer te wijten is of anderszins voor rekening of risico van Afnemer komt, zal Edel Erfgoed de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Edel Erfgoed heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Edel Erfgoed is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  a) Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b) na het sluiten van de overeenkomst aan Edel Erfgoed ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal willen of kunnen nakomen;
  c) Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Indien door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van Edel Erfgoed kan worden gevergd dat Edel Erfgoed de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Edel Erfgoed gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is dan wel ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Edel Erfgoed kan worden gevergd.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Edel Erfgoed door overmacht niet aan de verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Edel Erfgoed geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Edel Erfgoed niet in staat is de verplichtingen na te komen. Edel Erfgoed heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Edel Erfgoed zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-) vergoeding.
 4. Edel Erfgoed zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 10. Privacy

 1. De persoonsgegevens die Afnemer aan Edel Erfgoed verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, legt Edel Erfgoed vast in een bestand dat door Edel Erfgoed vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.
 2. De gegevens van Afnemer worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om de bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar redelijk oordeel van Edel Erfgoed in het belang van Afnemer is.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Edel Erfgoed en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Delen via: FacebookGoogle+LinkedInTwitter